Privacyverklaring

We doen er van alles aan om jouw gegevens ook echt privé te houden. Om je zo goed mogelijk te
helpen, vragen we wel gegevens van je. Welke dat zijn en waarvoor we ze gebruiken, lees je hieronder.
Ook vertellen we hoe lang we je gegevens bewaren, wat jouw rechten zijn en wie toegang hebben tot je
gegevens.

Wie is verantwoordelijk voor je gegevens?
Happy Hashimoto, gevestigd aan Provincialeweg 40, 5398 JM te Maren-Kessel is verantwoordelijk
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Vera Kamphorst is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Je kunt haar bereiken door te mailen
naar vera@hashimoto.nl

Persoonsgegevens die we verwerken
Bij het gebruik van onze diensten, producten en website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat
kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk
afhankelijk van welke diensten en functies je op onze website gebruikt. Dit zijn persoonsgegevens die
we van jou kunnen verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • IBAN
 • Inloggegevens (van de online leeromgeving)
 • Informatie die je zelf invult in een open veld
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat-type.

Bijzondere en/of Gevoelige Persoonsgegevens die wij verwerken
Van cliënten die bij ons in behandeling zijn of zijn geweest, verwerken wij de medische en overige gegevens zoals aan ons verstrekt via het intakeformulier en tijdens de consulten. Behalve de AVG zijn de WGBO (Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst) en de beroepscode van de beroepsvereniging van toepassing op ons werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor we persoonsgegevens vastleggen. Om die reden gaan we als volgt om met
persoonsgegevens:

1. Dossierplicht; Op grond van de Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO) zijn we als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.

2. Bewaartermijn; De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven.

3. Beroepsgeheim; Voor Vera Kamphorst als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. Medewerkers van een complementaire praktijk zijn via arbeidscontract aan een geheimhoudingsplicht gebonden.

4. Minderjarigen; Volgens de patiënten rechten uit de WGBO komen de wilsbekwame minderjarige tussen 12-16 jaar zelf en de ouder(s) het gezag toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiënten rechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Daarom raden we ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat we zonder deze toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via vera@hashimoto.nl. Dan verwijderen we deze informatie.

Waarom verwerken we jouw persoonsgegevens?
Happy Hashimoto verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Afhandelen van je betaling.
 • Leveren van een bestelling (onlineproduct).
 • Sturen van tips en nieuws.
 • Je te bellen of mailen als dat nodig is om onze dienstverlening uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan: maken en plannen van afspraken voor consulten of contact opnemen n.a.v. jouw verzoek daartoe via de website of op een andere manier.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken in de online leeromgeving.
 • Verbeteren van de website en afstemmen van onze dienstverlening op jouw voorkeuren.
 • Identificatie wanneer je je gegevens wilt verwijderen of aanpassen.
 • Vorderen van nakoming van een overeenkomst dan wel het uit handen geven van een vordering op
  nakoming van een overeenkomst.
 • Voeren van rechtszaken.
 • Als we daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld voor onze belastinggegevens.

Hoe zit het met geautomatiseerde besluitvorming?
Hashimoto.nl neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die computerprogramma’s of -systemen nemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van hashimoto.nl) tussen zit.

Wat als je je persoonsgegevens niet met ons deelt
Kies je ervoor bepaalde persoonsgegevens niet met ons te delen, dan kunnen we het gevraagde product of de gevraagde dienst niet aan je leveren.

Gegevens die we online kunnen publiceren
Alleen na een verzoek aan jou en jouw uitdrukkelijke toestemming kunnen voor een testimonial de volgende persoonsgegevens (of een deel ervan) op de website gepubliceerd worden: Voornaam, Achternaam, Leeftijd, Profielfoto. Je kunt er ook voor kiezen deze gegevens te anonimiseren. Online gepubliceerde gegevens worden meegenomen in zoekmachineresultaten.

Tips en nieuws
Via ActiveCampaign sturen we je tips en nieuws (alleen als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven).  Je kunt je altijd op enig moment hiervoor uitschrijven. Onderaan elke mail vind je een link waarmee je je eenvoudig afmeldt.

Cookies
Ik wil je op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maakt deze website gebruik van verschillende soorten cookies:

 • Bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruikt de website analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy doordat de gegevens anoniem gemaakt worden.
 • In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser-)sessie. Bovendien kan je IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van de webserver als je van mijn diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om mijn diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. Ik gebruik je IP-adres niet om je onlinegedrag te volgen of te registeren.
 • Meestal kan ik je IP-adres niet koppelen aan je naam, adres of andere identificerende informatie, behalve als je zelf dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres. 
 • Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?
Happy Hashimoto verkoopt jouw gegevens nooit aan derden. We geven je gegevens alleen door aan andere partijen als dat nodig is voor onze dienstverlening aan jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijv. bij verdenking op fraude aan de overheid). Je kunt denken aan partijen als: administratiekantoor, leverancier van onlineboekhoudsoftware, betaalprovider, e-mail softwareleverancier, IT-dienstverlener en webhosting.

Met deze partijen die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben we een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Deze partijen mogen de gegevens niet voor hun eigen doeleinden verwerken tenzij ze er zelf verantwoordelijk voor zijn. In alle andere gevallen blijft Happy Hashimoto verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe lang bewaren je gegevens?
We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan echt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Daarna verwijderen we je gegevens. Concreet betekent dit:

 • Facturen en de daarop vermelde persoonsgegevens bewaren we 7 jaar. Dat eist de Belastingdienst van ons.
 • Medische gegevens van cliënten die bij ons in behandeling zijn of zijn geweest, bewaren we 15 jaar. Dat zijn we wettelijk verplicht. Soms langer als dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld bij een chronische ziekte).
 • Inloggegevens voor online producten die je bij ons gekocht heeft, bewaren we zo lang als nodig voor je om in te kunnen loggen. Je kunt op enig moment aangeven dat je wilt dat jouw gegevens verwijderd worden.
 • Gegevens van potentiële cliënten worden niet langer dan twee jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt.

Hoe we je gegevens beveiligen
We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van je gegevens tegen te gaan. Hashimoto.nl heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • TLS (voorheen SSL-certificaat). Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding.
  Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • Gebruik van anti-virussoftware en firewall.
 • Versleuteling (encryptie) van de gegevens op de harde schijf van onze computers.

Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via vera@hashimoto.nl.

Wat zijn jouw rechten?
Je blijft zelf de baas over jouw gegevens. Wil je je persoonsgegevens inzien of een kopie ontvangen? Wil je je gegevens wijzigen of verwijderen? Het gebruik ervan beperken of je e-mail voorkeuren wijzigen? Je gegevens overdragen naar jezelf, een ander of een andere organisatie? Geen probleem. Stuur een mail met je verzoek naar vera@hashimoto.nl.

We willen wel zeker weten dat zo’n verzoek echt van jou komt. Daarom vragen we je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de volgende gegevens zwart: je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN). Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, altijd uiterlijk binnen een maand, op je verzoek.

Uitschrijven voor onze tips en nieuws is trouwens ook zo gedaan. Dat doe je via de link ‘Uitschrijven’ onderaan de mails zelf. Wil je geen cookies meer? Ook dat regel je eenvoudig zelf. Lees bij ‘Cookies’ hoe je dat doet.

Heb je een klacht over de verwerking van je gegevens?
Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht je er met ons niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Heb je nog vragen over onze privacyverklaring?
Mocht je naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen aan ons hebben, neem dan contact met ons op. Je kunt daarvoor het contactformulier op deze website gebruiken of een mail sturen naar vera@hashimoto.nl.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op: 1 januari 2020. We kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies publiceren we altijd op de website. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Volg Vera

 

→  Over Vera

→ Hashimoto Foundation

Contact