Disclaimer

 

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.hashimoto.nl, welke domeinnaam wordt gehouden door Happy Hashimoto ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67615767. Op deze website (hashimoto.nl), zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden:

  • Deze website bevat geen gezondheidsclaims en geen medische claims. Deze website is informatief van aard en zeker niet bedoeld als persoonlijk medisch advies. Voor medisch advies gaat u altijd naar uw behandelend arts en/of therapeut. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico. De op deze website beschikbare informatie is dus zuiver bedoeld als informatie voor mensen met een trage schildklier, veroorzaakt door de auto-immuunziekte Hashimoto, hun directe omgeving en mensen die willen deelnemen aan de online programma’s van Happy Hashimoto. Zij is nadrukkelijk niet bedoeld als leidraad voor het stellen van diagnoses.
  • De informatie is evenmin bedoeld als leidraad om behandelingen te beginnen, te veranderen of te beëindigen. Diagnoses dienen altijd door uw arts en/of therapeut gesteld te worden en behandeling van elke aandoening dient altijd door uw arts en/of therapeut begeleid te worden.
  • Happy Hashimoto is niet opgezet als een online consultatiedienst. Specifieke vragen over de aan u voorgeschreven behandeling wordt niet door ons beantwoord. U zult hiervoor een afspraak moeten maken bij uw huisarts, specialist of therapeut.
  • De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Happy Hashimoto heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van de website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Hashimot.nl staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Hashimot.nl aanvaardt geen verplichting en wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Happy Hashimoto garandeert evenmin dat hashimot.nl foutloos of ononderbroken functioneert.
  • Op hashimoto.nl wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Happy Hashimoto niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Hashimoto.nl wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.
  • Happy Hashimoto, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten) met betrekking tot op hashimoto.nl gepresenteerde informatie. De inhoud van hashimoto.nl mag noch geheel noch gedeeltelijk worden gepubliceerd op een andere website of in welk ander type media ook, zonder de expliciete toestemming van de rechthebbende.
  • Het persoonlijk gebruik van afdrukken van de informatieteksten wordt aangemoedigd. Tevens is het artsen toegestaan afdrukken van de informatieteksten aan patiënten te verstrekken. De bron van de informatie, in casu hashimoto.nl, dient dan te worden weergegeven.
  • Op hashimoto.nl en op deze Voorwaarden & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door printouts, kopieën, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. © 2022 Happy Hashimoto

Contact

Suggesties voor verbetering van de website kunnen worden doorgegeven per email. (info@hashimoto.nl)

Volg Vera

 

→  Over Vera

→ Hashimoto Foundation

Contact