ALGEMENE VOORWAARDEN HASHIMOTO ACADEMY

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Happy Hashimoto (hierna te noemen scholingsaanbieder) en deelnemers aan een onlineprogramma binnen de Hashimoto Academy van Happy Hashimoto (hierna te noemen scholingsdeelnemer). De onlineprogramma’s wordt hierna ‘scholing’ genoemd.

Happy Hashimoto hanteert onderstaande algemene voorwaarden.

Artikel 1 – Informatie

De scholingsdeelnemer wordt goed geïnformeerd over de opzet en werkwijze met betrekking tot de scholing. Dit gebeurt door middel van actuele informatie op de website.

Artikel 2 – Inschrijving

Inschrijving voor scholingsdeelname geschiedt via de aankoop in de webshop. De scholingsdeelnemer ontvangt een bevestiging van de inschrijving. Indien van toepassing ontvangt de scholingsdeelnemers persoonlijke inloggegevens voor de online leeromgeving. Deze inloggegevens zijn alleen bestemd voor de ingeschreven scholingsdeelnemer en mogen niet gedeeld worden met anderen. Deelname aan de scholing geschiedt op basis van vrijwilligheid en voor eigen verantwoordelijkheid. Door inschrijving verklaart men zich hiermee akkoord.

Artikel 3 – Betaling

Voor de deelname aan een onlineprogramma van Hashimoto Academy is een vergoeding verschuldigd. De verschuldigde vergoeding staat vermeld op de website van Happy Hashimoto, bij het betreffende onlineprogramma.

De scholingsdeelnemer krijgt de keuze om de vergoeding direct ineens te betalen via de website, of de vergoeding in maandelijkse, gelijke termijnen te betalen. Het aantal termijnen en het maandbedrag staat vermeld bij het onlineprogramma. Afschrijving vindt telkens plaats exact een maand later dan de datum van inschrijving.

Bij een stornering of mislukte incasso, mag Happy Hashimoto de daarmee gemoeide kosten bij scholingsdeelnemer in rekening brengen. Bij een stornering of mislukte incasso, krijgt scholingsdeelnemer nog zeven dagen de tijd de vergoeding naar het rekeningnummer van Happy Hashimoto over te schrijven. Na deze termijn mag Happy Hashimoto scholingsdeelnemer de toegang tot het onlineprogramma ontzeggen. Een stornering of mislukte incasso is geen opzegging of annulering. De betalingsverplichting voor het onlineprogramma blijft bestaan.

Artikel 4 – Annulering

Voor aankoop van onlineproducten geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. De bedenktijd gaat in op de dag van de bestelling indien er direct inloggegevens worden verstrekt en 14 dagen na start van een programma indien er geen sprake is van inloggen.

Annulering van de aankoop dient binnen deze termijn en schriftelijk te gebeuren, waarbij de datum van ontvangst door de scholingsaanbieder de annuleringsdatum is. Bij tijdige annulering ontvangt u 100% van het door u betaalde cursusgeld retour.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

Scholingsaanbieder neemt de verplichting op zich om naar beste inzicht en vermogen, de door haar aangeboden scholingen te (doen) geven. Zij is echter niet aansprakelijk voor enige door scholingsdeelnemer geclaimde schade, waaronder schade die direct of indirect mocht voortvloeien uit, of anderszins verband mocht houden met, het gebruik van het scholingsmateriaal, de inhoud van de scholing, de toepassing of het resultaat daarvan. Scholingsdeelnemer verplicht zich de scholingsaanbieder voor mogelijke aanspraken van derden ter zake van zulke schade te vrijwaren.

Artikel 6 – Vertrouwelijkheid

Alle partijen verplichten zich om informatie van vertrouwelijke aard binnen de scholingssetting te houden en niet aan derden door te geven. Als dergelijke informatie in schriftelijke vorm of op enige informatiedrager is verstrekt, dient deze op eerste verzoek aan wederpartij terug te worden gegeven dan wel op verzoek vernietigd te worden. Alleen op basis van uitdrukkelijke toestemming van de andere partij mag deze informatie aan derden verstrekt worden.

Artikel 7 – Respectvolle omgang

Van scholingsaanbieder en scholingsdeelnemers wordt een respectvolle bejegening van elkaar en anderen verwacht. Indien er sprake is van een niet respectvolle benadering, kan de scholingsdeelnemer hierop worden aangesproken door de scholingsaanbieder. Indien na herhaalde waarschuwing geen verbetering optreedt, is het mogelijk de scholingsdeelnemer de toegang tot de scholing en/of de besloten Facebook-groep te ontzeggen. In dit geval vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats.

Artikel 8 – Copyright

Alle intellectuele (eigendoms-)rechten met betrekking tot het scholingsmateriaal, aanvullende documentatie, opdrachten en alle overige door scholingsaanbieder in het kader van de scholing gebruikte en/of verstrekte documenten, materialen en informatie blijven bij de scholingsaanbieder. Het is de scholingsdeelnemer niet toegestaan om deze materialen en dergelijke in enigerlei vorm geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen, te verspreiden of anderszins te gebruiken. Dit is in strijd met de intellectuele (eigendoms-)rechten van scholingsaanbieder.

Artikel 9 – Video, geluidsopnamen en screenshots

Het maken van opnamen in beeld en/of geluid en screenshots van het scholingsmateriaal is niet toegestaan.

Artikel 10 – Disclaimer

De inhoud van het online scholingsaanbod is alleen bedoeld voor informatie-doeleinden. De inhoud is niet bedoeld voor diagnose, behandeling of genezing van welke ziekte of medische klacht dan ook. Niets uit het online scholingsaanbod is bedoeld als medisch advies of als informatie voor doe-het-zelf behandelingen of therapieën. Bespreek (potentiële) beslissingen over je gezondheid altijd met je eigen arts of behandelaar.

 

Laatste vaststellings- en wijzigingsdatum van deze algemene voorwaarden: 20 mei 2020

DOE DE QUIZ

Welk Hashimoto Hersteltype ben jij ?

Ontdek jouw type en ontvang een persoonlijke rapport met tips in je mailbox!

GRATIS ADVIESGESPREK?

Welke e-course past bij mij? Boek hier.

SOCIAL