Algemene Voorwaarden Happy Hashimoto

 

Deze Algemene Voorwaarden (“AV”) zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Happy Hashimoto, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67615767 (hierna te noemen Happy Hashimoto) en deelnemers aan een (online) training, cursus of bijeenkomst en/of afnemers van (digitale) lesmaterialen, boeken of andere producten (hierna te noemen Afnemer). Het (online) aanbod in welke vorm dan ook, inclusief e-cursussen, e-books, webinars, masterclasses, boeken of andere producten, wordt hierna ‘Diensten’ genoemd.

1. Inschrijving programma, bestelling diensten

Inschrijving voor deelname aan een onlinecursus of programma of bestelling van een of meerdere Diensten geschiedt middels aankoop daarvan via de website van Happy Hashimoto. Afnemer ontvangt een bevestiging van de aankoop en/of inschrijving en indien van toepassing, persoonlijke inloggegevens voor de online leeromgeving. Deze inloggegevens zijn persoonsgebonden en alleen bestemd voor Afnemer. Afnemer mag deze gegevens nooit delen met anderen.

2. Tussentijdse wijziging

Happy Hashimoto is te allen tijde gerechtigd de inhoud van haar Diensten tussentijds te wijzigen, bijvoorbeeld het wijzigen van externe dienstverleners, het aanvullen of wijzigen van het cursusmateriaal, het wijzigen van een bijeenkomst etc. Afnemer gaat hiermee akkoord, tenzij dit in redelijkheid niet van Afnemer kan worden verlangd.

3. Termijn van de overeenkomst

De duur van het leveren van de Diensten door Happy Hashimoto wordt bepaald door het type programma. Voor zover mogelijk wordt van tevoren kenbaar gemaakt waar het programma uit bestaat (aantal modules, start- en einddatum etc.). Na het verstrijken van deze duur, kan Afnemer geen aanspraak meer maken op toegang tot online cursusmateriaal.

4. Ontbinding overeenkomst door Happy Hashimoto

Happy Hashimoto heeft het recht het verlenen van Diensten te annuleren en de overeenkomst te ontbinden, en Afnemer uit alle (besloten) groepen te verwijderen en toegang tot de online cursusomgeving te ontzeggen, zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

(i) bij niet betaling van de facturen door Afnemer, ondanks aanmaning door Happy Hashimoto; of
(ii) bij disrespectvolle bejegening door Afnemer richting Happy Hashimoto of richting andere deelnemers van een onlinecursus of bijeenkomst.

Voorts is Happy Hashimoto gerechtigd om haar (nog te leveren) Diensten te allen tijde te annuleren zonder opgaaf van redenen. In dat geval zal de reeds verzonden factuur aan Afnemer worden gecrediteerd.

5. Ontbinding/ annulering overeenkomst door Afnemer

Afnemer is gerechtigd zijn/haar deelname aan een programma of evenement te annuleren en de overeenkomst met Happy Hashimoto te ontbinden door middel van een schriftelijke annulering gericht aan Happy Hashimoto. Happy Hashimoto is niet gehouden tot terugbetaling van door Afnemer reeds betaalde bedragen. Daarnaast blijft Afnemer verplicht eventueel nog te betalen bedragen en/of betaaltermijnen te voldoen.

Het is niet mogelijk eenmaal aangeschaft (online) cursusmateriaal te retourneren. Er geldt geen herroepingsrecht. Door bestelling en betaling verkrijgt Afnemer direct toegang tot al het cursusmateriaal.

Voor de aankoop van overige online Diensten, waarbij de content verspreid over meerdere weken wordt vrijgegeven, heeft de Afnemer een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag van de bestelling en loopt af uiterlijk voordat de tweede module in de online cursusomgeving wordt vrijgegeven. Annulering van de aankoop door Afnemer dient binnen deze termijn en schriftelijk te gebeuren, waarbij de datum van ontvangst door Happy Hashimoto de annuleringsdatum is. Bij tijdige annulering ontvangt Afnemer 100% van het betaalde bedrag retour.

6. Overmacht

Indien Happy Hashimoto door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de Diensten te leveren is Happy Hashimoto gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van Happy Hashimoto op betaling door Afnemer voor reeds door Happy Hashimoto geleverde Diensten, die zijn geleverd voordat sprake was van een overmachtssituatie, dan wel de (verdere) levering van Diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten. Happy Hashimoto zal Afnemer zo spoedig mogelijk informeren over de overmacht. Onder “overmacht” wordt verstaan elke omstandigheid, waarmee Happy Hashimoto ten tijde van de opdracht tot het leveren van Diensten geen rekening kon houden en/of ten gevolge waarvan een normale levering van de Diensten door Happy Hashimoto redelijkerwijze niet door Afnemer kan worden verlangd, zoals onder andere, doch niet uitsluitend: ziekte bij Happy Hashimoto, computeror internetstoringen, alsmede brand, overstromingen en andere natuurrampen op de locaties waar de Diensten zouden worden geleverd en alle andere omstandigheden, die een deugdelijke levering van Diensten door Happy Hashimoto vertragen of onmogelijk maken.

7. Online cursusmateriaal

Afnemer verkrijgt toegang tot het online cursusmateriaal nadat Afnemer aan alle daarvoor geldende betalingsverplichtingen heeft voldaan. Afnemer krijgt een persoonlijke, niet-overdraagbare licentie om het online cursusmateriaal te gebruiken voor leerdoeleinden. Het is uiteraard niet toegestaan de inhoud van het cursusmateriaal voor andere doeleinden te gebruiken, dan wel verder te verspreiden of te kopiëren. Zie ook artikel 13 over Intellectuele Eigendom in deze AV.

 8. Betaling en facturering

De voor deelname aan een onlinecursus of programma verschuldigde vergoeding staat vermeld op de website van Happy Hashimoto, bij het betreffende onlinecursus of programma.

Afnemer heeft de keuze de vergoeding direct ineens te betalen via de website, of de vergoeding in maandelijkse, gelijke termijnen te betalen. Het aantal termijnen en het maandbedrag staat vermeld bij het betreffende onlineprogramma. Afschrijving vindt telkens plaats exact een maand later dan de datum van inschrijving.

Bij een stornering of mislukte incasso, mag Happy Hashimoto de daarmee gemoeide kosten bij Afnemer in rekening brengen en krijgt Afnemer nog 7 (zeven) dagen de tijd de vergoeding naar het rekeningnummer van Happy Hashimoto over te schrijven. Na deze termijn mag Happy Hashimoto Afnemer de toegang tot het onlineprogramma ontzeggen. Een stornering of mislukte incasso is geen opzegging of annulering. De betalingsverplichting voor het onlineprogramma blijft bestaan.

Voor andere diensten, niet zijnde een onlinecursus, programma of boek, stuurt Happy Hashimoto een digitale factuur via e-mail.

Het volledige bedrag dient te worden voldaan binnen de daarvoor op de factuur gestelde termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Het totale bedrag van de factuur wordt, indien van toepassing, vermeerderd met omzetbelasting (BTW).

Indien het gaat om lezing of ander evenement op locatie, zijn eventuele reis- en verblijfkosten voor deelname niet inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Indien voor de levering van Diensten vooruit moet worden betaald, kan Afnemer geen rechten doen gelden op levering hiervan alvorens volledige betaling van het aan Happy Hashimoto verschuldigde bedrag is voldaan.

De standaard betalingstermijn van de facturen van Happy Hashimoto is 14 (veertien) dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien Afnemer bezwaar heeft tegen een factuur, dient dit binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum aan Happy Hashimoto schriftelijk kenbaar te worden gemaakt, anders geldt de factuur als aanvaard.

Afnemer aanvaardt dat Happy Hashimoto haar tarieven kan wijzigen, waarbij wordt opgemerkt dat de tarieven niet zullen wijzigen tijdens een lopende levering van Diensten.

9. Late betaling en buitengerechtelijke incasso

Indien een openstaand factuurbedrag niet wordt betaald, is Afnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is Happy Hashimoto gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen. Happy Hashimoto kan de Afnemer de toegang tot de online leeromgeving ontzeggen totdat alle openstaande bedragen volledig zijn betaald. Happy Hashimoto wijst elke aansprakelijkheid af voor verlies of schade die Afnemer zou kunnen lijden als gevolg van een dergelijke opschorting.

Happy Hashimoto is gerechtigd tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, indien een factuur onbetaald blijft ondanks aanmaning aan Afnemer. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conform het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten. De te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het openstaande saldo op het eerste moment van verzuim met een minimum van € 500,00. Ook over buitengerechtelijke incassokosten is omzetbelasting verschuldigd, alsmede de wettelijke (handels-)rente.

Indien er aan de zijde van Afnemer sprake is van faillissement, beslag, liquidatie of surséance van betaling, zijn de openstaande facturen van Happy Hashimoto onmiddellijk opeisbaar en wordt de overeenkomst tussen Happy Hashimoto en Afnemer direct beëindigd.

10. Aansprakelijkheid

Happy Hashimoto zal haar Diensten naar beste kunnen uitvoeren. Deelname aan een onlinecursus of programma, of deelname aan een online of offline bijeenkomst, valt binnen de eigen verantwoordelijkheid van Afnemer en de door Afnemer behaalde resultaten zijn mede afhankelijk van diens eigen inzet. Happy Hashimoto is niet aansprakelijk voor enige door Afnemer geclaimde schade, waaronder schade die direct of indirect voortvloeit uit, of anderszins verband houdt met, het gebruik van het online cursusmateriaal of de toepassing of het resultaat daarvan. Afnemer verplicht zich om Happy Hashimoto voor mogelijke aanspraken van derden ter zake van zulke schade te vrijwaren.

11. Persoonsgegevens

Happy Hashimoto neemt in een klantenbestand de naam- en adresgegevens op van Afnemer en deze gegevens zullen zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Deze gegevens worden gebruikt om de door Afnemer gewenste Diensten te kunnen leveren en kunnen ook worden gebruikt om Afnemer op de hoogte te houden van andere Diensten van Happy Hashimoto. Afnemer stemt in met het gebruik van deze gegevens voor het informeren over aanvullende Diensten. Indien Afnemer hier geen prijs op stelt, kan Afnemer deze communicatie ten alle tijde laten stopzetten.

12. Vertrouwelijkheid

Happy Hashimoto zal geen gegevens openbaar maken die zij van Afnemer ontvangt in het kader van het leveren van Diensten aan Afnemer, tenzij anders is overeengekomen of Happy Hashimoto hiertoe gehouden is op grond van de wet. Afnemer is te allen tijde gehouden aan geheimhouding van alle informatie die hij/zij van Happy Hashimoto of van andere cursusdeelnemers ontvangt in het kader van het leveren van Diensten, in het bijzonder maar niet beperkt tot de online cursussen en programma’s van Happy Hashimoto.

13. Intellectuele Eigendom

Alle intellectuele en andere eigendomsrechten op alle werken die Happy Hashimoto heeft ontwikkeld of gecreëerd in relatie tot haar Diensten, inclusief trainingen en lesmateriaal, informatievideo’s, blogs, podcasts, e-books, social media content, presentaties, lezingen en al het andere materiaal dat Afnemer van Happy Hashimoto ontvangt, zijn en blijven berusten bij Happy Hashimoto.

Het is Afnemer niet toegestaan om deze materialen te gebruiken of te wijzigen in welke vorm of waar dan ook, tenzij Happy Hashimoto hiervoor van tevoren en uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven. Het is Afnemer voorts niet toegestaan om de aan Happy Hashimoto toebehorende merknamen HAPPY HASHIMOTO, HAPPY HASHIMOTO ACADEMY en HAPPY HASHIMOTO ELIMINATIEDIEET en andere door Happy Hashimoto gebruikte merknamen te gebruiken voor het aanbieden van dezelfde dan wel soortgelijke Diensten.

Het maken van opnamen in beeld en/of geluid en screenshots van de onlinecursussen of programma’s is niet toegestaan. Wanneer Happy Hashimoto beeldmateriaal laat maken tijdens een evenement of presentatie, bedoeld om te worden gebruikt als promotiemateriaal, zal Happy Hashimoto dit vooraf kenbaar maken zodat men hiertegen bezwaar kan maken (indien men zelf niet in beeld wenst te komen).

14. Disclaimer: geen medisch advies

De inhoud van de onlinecursussen en programma’s van Happy Hashimoto en alle cursusmaterialen en boeken zijn uitsluitend bedoeld voor informatie-doeleinden. De inhoud is niet bedoeld voor diagnose, behandeling of genezing van welke ziekte of medische klacht dan ook. Niets uit de cursusmaterialen of boeken is bedoeld als medisch advies of als informatie voor doe-het-zelf behandelingen of therapieën. Afnemer dient (potentiële) beslissingen over diens gezondheid altijd met de eigen arts of behandelaar te bespreken.

15. Communicatie

Bij het verlenen van Diensten stemt Afnemer ermee in dat gebruik wordt gemaakt van niet of niet afdoende beveiligde vormen van communicatie, zoals telefoon, e-mail en WhatsApp. Happy Hashimoto kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, als gevolg van het gebruik, op welke wijze dan ook, van dergelijke communicatie.

16. Toepasselijk recht en jurisdictie

Alle leveringen van Diensten door Happy Hashimoto en alle overeenkomsten tussen Afnemer en Happy Hashimoto worden beheerst door het Nederlands recht. De Rechtbank te Den Haag is bij uitsluiting bevoegd om geschillen te beslechten die voortvloeien uit de relatie tussen Afnemer en Happy Hashimoto, uit de uitvoering van Diensten door Happy Hashimoto of uit enige bepaling van deze AV.

Laatste vaststellings- en wijzigingsdatum van deze AV: 13 februari 2024.

Voor een printversie van deze AV klik hier.

Volg Vera

 

→  Over Vera

→ Hashimoto Foundation

Contact